សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
គោត្តនាម និងនាម : តឹប អឿន
មុខតំណែង : នាយក
លេខទូរសព្ទ : ០១២ ៦០៦ ៥៧២
អ៊ីម៉ែល : tepoeuntvet@gmail.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : គណិតវិទ្យា
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
គោត្តនាម និងនាម : ទា អ៊ីវហួត
មុខតំណែង : នាយករង
លេខទូរសព្ទ : ០១២ ៨៥៣ ០៣០
អ៊ីម៉ែល : huot-nib@yahoo.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : ទីផ្សារ
អនុបណ្ឌិត : ហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ភ៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
គោត្តនាម និងនាម : ឈុន វណ្ណឡេង
មុខតំណែង :នាយករង
លេខទូរសព្ទ : ០១១ ៧២២ ១៨៨
អ៊ីម៉ែល : chhun-vanleng@gmail.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
អនុបណ្ឌិត : គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ព័ភ៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
គោត្តនាម និងនាម : អ៊ូ ព្រំសុធារី
មុខតំណែង :នាយិការង
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៣៧ ៧៧៣
អ៊ីម៉ែល: oupromsotheary@yahoo.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ: វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
អនុបណ្ឌិតៈ គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ស្រី ពិដោរ
មុខតំណែង : ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០១៧ ៩៣៩ ៧៨៦
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រង
បរិញ្ញាបត្រៈ គណនេយ្យ

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015

វិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាព

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
Flag Counter
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម