សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ការិយាល័យគណនេយ្យ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ថាច់ សាភួន
មុខតំណែង : ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩២ ៥១៦ ៧៤៨
អ៊ីម៉ែល : ..........
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : ........
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : មាស មិណា
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦២៨ ៧៩៨
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : ........
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : សេង ស៊ីបូរ៉ា
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១១ ៨០៨ ៨៦៨
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម :ស៊ន ម៉ាល័យ
មុខតំណែង : មន្រ្តីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ:
អ៊ីម៉ែល : malay2015@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម :អ៊ឹង លីហេង
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១០ ៤៥៥ ៧៧៨
អ៊ីម៉ែល : unglyheng.kh@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បរិញ្ញាបត្រ : គណនេយ្យ និងការគ្រប់គ្រងទូទៅ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : សេង ច័ន្ទសំណាង
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០៨៧ ៨៨២ ០១៧
អ៊ីម៉ែល : chansamnang_seng@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : មូល ស្រីអាង
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩៦ ២៧៩ ៣៥០០
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : ..................
បរិញ្ញាបត្រ : គណិតវិទ្យា
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: លន់ ឆៃង៉ូវ
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩៣ ៣៣០ ៩២៦
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015

វិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាព

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
Flag Counter
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម