សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ការិយាល័យរដ្ឋបាល
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ផល សុភាព
មុខតំណែង : ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០១២ ២៥៥ ២១៧
អ៊ីម៉ែល : sopheap-phal@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ប៉ក់ កែវរតនៈ
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០៨១ ៧៧២ ៧៦៧
អ៊ីម៉ែល : ..................
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ: គណនេយ្យ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: សូវ សុផល
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០៩៦ ២០០ ៩៨៥៨
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
ជំនាញបច្ចេកទេស: អគ្គិសនី
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ម៉ុក ណារីម
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ : ០១០ ៦៦៥ ៥៣៥
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :...................
បរិញ្ញាបត្រ: ភាសាអង់គ្លេស
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ប៉ក់ កែវរតនា
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ :
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អ៊ុក ចាន់ណារិន
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៧៥១ ៥៩៣
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :ម៉ាឃិតធីង
បរិញ្ញាបត្រ : គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: គង់ វណ្ណា
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩៦​/០៩៧ ៧៣០០ ៩០៩
អ៊ីម៉ែល : vannacambo@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ទ្រី ចាន់ណា
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ..............
អ៊ីម៉ែល : ..................
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : ...............
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ស៊ុំ ផល្លា
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩២ ៧៦២ ០២៧
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015

វិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាព

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
Flag Counter
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម