សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗថ្នាក់ទី១២ ដែលទើបប្រឡង ឱ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ ចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤.......
ការិយាល័យថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ប៊ុយ ភិរុណ
មុខតំណែង : ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៨៥៧ ៣៩៩
អ៊ីម៉ែល : phirun_nib@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: សោម វណ្ណស៊ី
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១១ ៥៥៧ ៧៩៩
អ៊ីម៉ែល : som.vannsy@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ហែម ពៅ
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១៧ ៩០១ ៩០៧
អ៊ីម៉ែល : lovepov-nkata@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
បរិញ្ញាបត្រ : និតិសាស្រ្ត
ព័ត៌មានសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ហ៊ុន រ៉ន
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរសព្ទ: ០១៧ ៧៨៩ ៣៩៥
អ៊ីម៉ែល : run-rorn55@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ
បរិញ្ញាបត្រ : ភាសាអង់គ្លេស
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ស៊ុយ នៀង
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៨៣២ ៤០០
អ៊ីម៉ែល : suyneang@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : គ្រប់គ្រង
បរិញ្ញាបត្រ : ព័ត៌មានវិទ្យា

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015

វិញ្ញាបនបត្រធានាគុណភាព

គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
Flag Counter
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម