សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗ និស្សិត និងអតីតនិស្សិតទាំងអស់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្តអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសង្ក្រានពាណិជ្ជសាស្រ្តនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៧យប់ ។ សូមអរគុណ!
ថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
ព័ភ៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
គោត្តនាម និងនាម : តឹប អឿន
មុខតំណែង : នាយក
លេខទូរសព្ទ : ០១២ ៦០៦ ៥៧២
អ៊ីម៉ែល : tepoeuntvet@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : គណិតវិទ្យា
ព័ភ៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
គោត្តនាម និងនាម : ទា អ៊ីវហួត
មុខតំណែង : នាយករង
លេខទូរសព្ទ : ០១២ ៨៥៣ ០៣០
អ៊ីម៉ែល : huot-nib@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : ទីផ្សារ
អនុបណ្ឌិត : ហិរញ្ញវត្ថុ
ពភ៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
គោត្តនាម និងនាម : ឈុន វណ្ណឡេង
មុខតំណែង :នាយករង
លេខទូរសព្ទ : ០១១ ៧២២ ១៨៨
អ៊ីម៉ែល : chhun-vanleng@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
អនុបណ្ឌិត : គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015
គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
ទាញយកឯកសារ
Director Appointment
DPt. DirectorAppointment
Staff Appointment
Staff Retired
Holiday Schedual
Flag Counter
Real Traffic
  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម