ប្រវត្តិនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
ប្រវត្តិវិទ្យាស្ថាន:
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ (National Institute Of Business) ត្រូវបានស្គាល់ច្បាស់ថាជាសាលារដ្ឋដែលមានអាយុកាលចំណាស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វិទ្យាស្ថាន​(NIB) ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ ១៩៧៩ និងបន្ដបណ្ដុះបណ្ដាលនូវមុខវិទ្យាជាច្រើនរហូវមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។

ចក្ខុវិស័យ
គឺជាគ្រឹះស្ថានអប់រំឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកសិក្សានូវអាជីព ការងារ និងជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម។

បេសកកម្ម
- ពង្រឹងគុណភាព សមត្ថភាពសាស្ត្រាចារ្យ និងមន្ត្រីគ្រប់គ្រង
- ផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល ប្រកបដោយគុណភាព សមត្ថភាព សីលធម៌ គុណធម៌ ភាពទទួលខុសត្រូវ ភាពច្នៃប្រឌិត
  និងភាពជាសហគ្រិន
- ពង្រឹងភាពជាដៃគូជាមួយវិស័យសាធារណៈ ឯកជនដើម្បីតម្រង់ទិស ផ្តល់ឱកាសការងារ និងចូលរួមវិភាគទានក្នុកកម្មវិធីអប់រំ
  បណ្តុះបណ្តាលរបស់វិទ្យាស្ថាន
- បន្តការបណ្តុះបណ្តាលភាសារបរទេស ព័ត៌មានវិទ្យា និងជំនាញទន់
- លើកកម្ពស់ពីការយល់ដឹងពីវប្បធម៌ជាតិ ព្រមទាំងការចូលរួមជួយអភិវឌ្ឍសហគមន៍។

គោលដៅ
អប់រំបណ្តុះបណ្តាលឱ្យអ្នកសិក្សាមានសមត្ថភាព មានការងារធ្វើ និងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ NIBfacebook Page Comment

ផែនទី ទីតាំងនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ:

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាព
ISO 9001-2008
គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំ កម្ពុជា (ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
ទាញយកឯកសារ
Director Appointment
DPt. DirectorAppointment
Staff Appointment
Staff Retired
Holiday Schedual
Flag Counter
Real Traffic
  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម