សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗ និស្សិត និងអតីតនិស្សិតទាំងអស់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្តអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសង្ក្រានពាណិជ្ជសាស្រ្តនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៧យប់ ។ សូមអរគុណ!
ការិយាល័យថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ប៊ុយ ភិរុណ
មុខតំណែង : ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៨៥៧ ៣៩៩
អ៊ីម៉ែល : phirun_nib@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: សោម វណ្ណស៊ី
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១១ ៥៥៧ ៧៩៩
អ៊ីម៉ែល : som.vannsy@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ហែម ពៅ
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១៧ ៩០១ ៩០៧
អ៊ីម៉ែល : lovepov-nkata@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលសាធារណៈ
បរិញ្ញាបត្រ : និតិសាស្រ្ត
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ស៊ុំ ផល្លា
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩២ ៧៦២ ០២៧
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ស៊ុយ នៀង
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៨៣២ ៤០០
អ៊ីម៉ែល : suyneang@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : គ្រប់គ្រង
បរិញ្ញាបត្រ : ព័ត៌មានវិទ្យា
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អ៊ុក ចាន់ណារិន
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៧៥១ ៥៩៣
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :ម៉ាឃិតធីង
បរិញ្ញាបត្រ : គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015
គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
ទាញយកឯកសារ
Director Appointment
DPt. DirectorAppointment
Staff Appointment
Staff Retired
Holiday Schedual
Flag Counter
Real Traffic
  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម