សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗ និស្សិត និងអតីតនិស្សិតទាំងអស់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្តអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសង្ក្រានពាណិជ្ជសាស្រ្តនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៧យប់ ។ សូមអរគុណ!
ដេប៉ាតឺម៉ង់លក់និងម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ងួន លក្ខណៈ
មុខតំណែង : ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១៧ ៥៦២ ៤៥៧
អ៊ីម៉ែល : leakhanak.shipping@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ឆុំ តូណា
មុខតំណែង : អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១១ ៨៣៦ ៦៨៣
អ៊ីម៉ែល : chhomtona@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ញឹល គឹមហ៊ុយ
មុខតំណែង : អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣៣១ ២០០
អ៊ីម៉ែល : ngil-kimhuy@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: ទេសចរណ៍
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : សុខ ជាគង់
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩២ ១៦១ ៦៣៨
អ៊ីម៉ែល : cheakung@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: ទេសចរណ៍
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ឆិល សំណាង
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៥៦៨ ០១២
អ៊ីម៉ែល : nib.samnang@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : មុត វង្សា
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០៨៥ ៩៤៧ ៧៧៥
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ហ៊ូ សុភ័ក្រ
មុខតំណែង : គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១១ ៤១១ ៦១៦
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: ម៉ាឃិតធីង

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015
គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
ទាញយកឯកសារ
Director Appointment
DPt. DirectorAppointment
Staff Appointment
Staff Retired
Holiday Schedual
Flag Counter
Real Traffic
  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម