សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗដែលបានប្រឡងបាក់ឌុបនាឆ្នាំមុនៗកន្លងមក អោយបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថានចាប់ផ្តើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៨-២០១៩ ហើយ នឹងចូលរៀនវគ្គចុងក្រោយថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ និងបន្តបន្ទាប់.......​ចំពោះសិស្សប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ ២០១‌‌៨ នេះវិទ្យាស្ថាននឹងធ្វើការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសតាមនិទ្ទេស និទ្ទេស A -> ១០០% B -> ៧០% C-> ៣០% និង D-> ២០% ...........
ដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អ៊ួន ពិសិដ្ឋ
មុខតំណែង: ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខលេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៥២ ៥៣២
អ៊ីម៉ែល: piseth_Oun@yahoo.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: ព័ត៌មានវិទ្យា និង Business Administration
បរិញ្ញាបត្រ: ព័ត៌មានវិទ្យា
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ម៉ាក់ មិនា
មុខតំណែង: អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខលេខទូរសព្ទ: ០១២ ៧០៣ ៣២១
អ៊ីម៉ែល: it-minea@gmail.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: ព័ត៌មានវិទ្យា
បរិញ្ញាបត្រ: ព័ត៌មានវិទ្យា
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: គន សេងហ៊ន់
មុខតំណែង: អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខលេខទូរសព្ទ: ០១២ ៦០៨ ១៨៤
អ៊ីម៉ែល: senghornkorn@gmail.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: ព័ត៌មានវិទ្យា
បរិញ្ញាបត្រ: ព័ត៌មានវិទ្យា
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ឯម ម៉ារ៉ូទ្រិច
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខលេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៧២ ២៩៨
អ៊ីម៉ែល:............................
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: Business Administration
បរិញ្ញាបត្រ: ព័ត៌មានវិទ្យា
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ហ៊ាន សុខា
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខលេខទូរសព្ទ: ០១២ ៥៥៩ ៤៥៦
អ៊ីម៉ែល:................
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: ព័ត៌មានវិទ្យា, Business Administration
បរិញ្ញាបត្រ: ព័ត៌មានវិទ្យា
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ភឿង ចាន់ណា
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខលេខទូរសព្ទ: ០៨៥ ៤៤៤ ៤៤០
អ៊ីម៉ែល: ..................
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: ព័ត៌មានវិទ្យា
បរិញ្ញាបត្រ: ព័ត៌មានវិទ្យា
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: សារី គុជឆរ៉ា
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខលេខទូរសព្ទ: ...........
អ៊ីម៉ែល: ..................
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: ព័ត៌មានវិទ្យា
បរិញ្ញាបត្រ: ព័ត៌មានវិទ្យា

  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម