សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗ និស្សិត និងអតីតនិស្សិតទាំងអស់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្តអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសង្ក្រានពាណិជ្ជសាស្រ្តនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង ៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៧យប់ ។ សូមអរគុណ!
ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : សោ សារ៉ាវុធ
មុខតំណែង : ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩៦ ៨៨៨ ៥៨៨៨
អ៊ីម៉ែល :saravuthsor@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ :ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ទូច ពិសិដ្ឋ
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩០ ៨១៨ ២៨១
អ៊ីម៉ែល : touch.piseth@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : កែវ គឹមហ្សាន
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០៩៦ ៨៨៨ ៥៨៨៨
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ខឹម កែវគ្រឹស្នា
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១៧ ៣៤៣ ៧៣៨
អ៊ីម៉ែល : cres-sna@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ : វិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម : ម៉ាក រតនា
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរស័ព្ទ: ០១៥ ៧៤៤ ៤៧០
អ៊ីម៉ែល : ratanamak7@gmail.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត :................
បរិញ្ញាបត្រ : អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015
គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
ទាញយកឯកសារ
Director Appointment
DPt. DirectorAppointment
Staff Appointment
Staff Retired
Holiday Schedual
Flag Counter
Real Traffic
  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម