សេចក្កីជូនដំណឹងដល់ប្អូនៗអតីតនិស្សិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី ៩ ១០ ១១ ១៨ ១៩ ២០ និងសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ ២៤ ២៥ ២៦ ដែលត្រូវទទួលសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ គឺត្រូវលើកថ្ងៃប្រារព្ធពិធីទៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ វិញ ។ សូមអរគូន!
ដេប៉ាតឺម៉ង់គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: យក់ កោសល្យ
មុខតំណែង: ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៨៥៧ ៣៩៩
អ៊ីម៉ែល: yukkosal@gmail.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិតៈ គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អ៊ូ ព្រុំសុធារី
មុខតំណែង: អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៣៧ ៧៧៣
អ៊ីម៉ែល: oupromsotheary@yahoo.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិតៈ គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ផេង ង៉ែត
មុខតំណែង: អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៧៨៥ ៨៥៣
អ៊ីម៉ែល: vichherapech@yahoo.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិតៈ គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អន ស៊ីថា
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៤៧១ ៤០៦
អ៊ីម៉ែល: sithaan@gmail.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អៀង សុផាវីន
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៧៧២ ២១០
អ៊ីម៉ែល: sophavineang@gmail.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: អឹម វឌ្ឍនា
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១៧ ៤៨២ ០៤៨
អ៊ីម៉ែល:
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ងួន ងីន
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១១ ៥៨៩ ០៨០
អ៊ីម៉ែល: nginnib88@gmail.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: ម៉ាឃិតធីង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ប៉ែន កណ្ណិការ
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០១២ ៧២០ ៧៧៦
អ៊ីម៉ែល: ............
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ស៊ុក សុភី
មុខតំណែង: គ្រូបង្រៀន
លេខទូរស័ព្ទ: ០៧៧ ៥៤២ ៨៦៩
អ៊ីម៉ែល: sophy-suk09@yahoo.com
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត: គ្រប់គ្រប់អាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រង

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់
ISO 9001-2015
គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំកម្ពុជា(ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
ទាញយកឯកសារ
Director Appointment
DPt. DirectorAppointment
Staff Appointment
Staff Retired
Holiday Schedual
Flag Counter
Real Traffic
  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម