ការិយាល័យរដ្ឋបាល
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: សែម ទិព្វផា
មុខតំណែង : ប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរសព្ទ : ០១១ ៧២៣ ១១២
អ៊ីម៉ែល : ..............
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ឈឹម ធឿន
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរសព្ទ : ០១៧ ៤៨០ ៧៦២
អ៊ីម៉ែល : thoeunchhim@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ផល សុភាព
មុខតំណែង : អនុប្រធានការិយាល័យ
លេខទូរសព្ទ : ០១២ ២៥៥ ២១៧
អ៊ីម៉ែល : sopheap-phal@yahoo.com
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: ប៉ក់ កែវរតនៈ
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរសព្ទ : ០៨១ ៧៧២ ៧៦៧
អ៊ីម៉ែល : ..................
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ: គណនេយ្យ
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: លក សុខន
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរសព្ទ : ០៩៧ ៦៩៣ ៨៨០៣
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
បរិញ្ញាបត្រ: គ្រប់គ្រង
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: សូវ សុផល
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរសព្ទ : ០៩៦ ២០០ ៩៨៥៨
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: សូវ សុផល
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរសព្ទ : ០៩៦ ២០០ ៩៨៥៨
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: សូវ សុផល
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរសព្ទ : ០៩៦ ២០០ ៩៨៥៨
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស
ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
គោត្តនាម និងនាម: សូវ សុផល
មុខតំណែង : មន្ត្រីការិយាល័យ
លេខទូរសព្ទ : ០៩៦ ២០០ ៩៨៥៨
អ៊ីម៉ែល :
ប្រវត្តិការសិក្សា
អនុបណ្ឌិត : រដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
បរិញ្ញាបត្រ: អក្សរសាស្រ្តអង់គ្លេស

វិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់គុណភាព
ISO 9001-2008
គណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាព
អប់រំ កម្ពុជា (ACC)

គេហទំព័រការងារ
www.nea.gov.kh
www.topjobcambodia.com
www.everjobs.com.kh
www.hrcambodia.com
www.hrinc.com.kh
www.cra.com.kh
www.cambodia-job.com
www.bongthom.com
ទាញយកឯកសារ
Director Appointment
DPt. DirectorAppointment
Staff Appointment
Staff Retired
Holiday Schedual
Flag Counter
Real Traffic
  វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្រ្ដ
National Institute Of Business
ទំនាក់ទំនងលេខទូរសព្ទ: 012 606 572, 012 853 030, 011 722 188
អ៊ីមែល:tepoeuntvet@gmail.com
គ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់ព័ត៌មានវិទ្យា
ទំនាក់ទំនងបណ្ដាញសង្គម